Waar bent u naar opzoek?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Voorwaarden: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden voorwaarden KozijnenMaken.nl
1.2. KozijnenMaken.nl: kantoorhoudende te Katwijk aan zee (kvk-nr 28090940) en de daaraan gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, voor zover deze de Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij KozijnenMaken.nl een offerte aanvraagt en/of met wie KozijnenMaken.nl een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
1.4. Het Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen

1.5. Overeenkomst: de door KozijnenMaken.nl met Opdrachtgever gesloten overeenkomst

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De Opdrachtgever heeft kennis genomen van de inhoud van deze Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst.

2.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van KozijnenMaken.nl aan Opdrachtgever en iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen KozijnenMaken.nl en de Opdrachtgever en alle overeenkomsten die nadien tussen Opdrachtgever en KozijnenMaken.nl tot stand komen. Indien ook de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden van toepassing wenst te verklaren, wordt deze toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens in het geval van uitdrukkelijke schriftelijke instemming van KozijnenMaken.nl.
2.3. Deze Voorwaarden kunnen door KozijnenMaken.nl eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 3 Uitleg Voorwaarden

3.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

3.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
3.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KozijnenMaken.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KozijnenMaken.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 4 Aanbod

4.1. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie dan wel een combinatie daarvan.

4.2. Als Opdrachtgever aan KozijnenMaken.nl gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag KozijnenMaken.nl uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
4.3. De eventueel door KozijnenMaken.nl opgestelde documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van KozijnenMaken.nl. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

4.4. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is zij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan KozijnenMaken.nl, danwel te vernietigen. Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft KozijnenMaken.nl het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om deze aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/werkplaats van KozijnenMaken.nl, "ex works", conform Incoterms 2000. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en emballage.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte of bijgestelde offerte door de Opdrachtgever dan wel doordat KozijnenMaken.nl aanvangt met de uitvoering van het werk.

5.2. KozijnenMaken.nl kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;b. bij internetverkoop contant (via IDEAL o.g)
c. als termijnbetaling is overeengekomen:- 50% van de totale prijs bij opdracht;
- 40% van de totale prijs na start werk of prefabricage- 10% van de totale prijs bij oplevering;
d. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum
6.2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden op een door TWT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij op de factuur of de door Opdrachtgever geaccordeerde offerte anders is vermeld.

6.3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW.
6.4. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag rente verschuldigd. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke handelsrente vermeerderd met 10%.

6.5. Indien Opdrachtgever jegens KozijnenMaken.nl in verzuim is, is Opdrachtgever verplicht alle buitengerechtelijke en gemaakte gerechtelijke kosten volledig aan KozijnenMaken.nl te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 100,- (exclusief BTW). Indien KozijnenMaken.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte of in rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
6.6. Iedere betaling door of vanwege de Opdrachtgever strekt in de eerste plaats tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.
6.7. De Opdrachtgever kan zich nimmer op verrekening beroepen.
6.8. Zodra en zolang Opdrachtgever een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is KozijnenMaken.nl gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. KozijnenMaken.nl behoudt zich de eigendom van de door haar aan Opdrachtgever geleverde goederen voor, tot het moment dat Opdrachtgever aan KozijnenMaken.nl al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is aan KozijnenMaken.nl uit hoofde van: enige bestaande of toekomstige leverantie van goederen of uitvoering van het Werk; het verrichten van werkzaamheden door KozijnenMaken.nl ten behoeve van Opdrachtgever, en door Opdrachtgever aan KozijnenMaken.nl te betalen schadevergoeding wegens het niet nakomen van de overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van goederen, waaronder rente en kosten.

7.2. Opdrachtgever houdt vanaf de aflevering van de goederen tot de datum van volledige betaling de goederen voor KozijnenMaken.nl in bewaring en is gehouden deze als een goed huisvader te bewaren, en zorg te dragen dat de goederen duidelijk afgescheiden, d.w.z. zijnde herkenbaar afkomstig van KozijnenMaken.nl worden bewaard.
7.3. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ten genoegen van KozijnenMaken.nl tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade en diefstal te verzekeren. De polissen dienen aan KozijnenMaken.nl op diens verzoek ter inzage te worden verstrekt. Opdrachtgever is op verzoek van KozijnenMaken.nl gehouden de rechten ter zake van deze verzekeringen aan KozijnenMaken.nl te verpanden.

7.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KozijnenMaken.nl de goederen te bewerken, vervreemden of te bewaren.
7.5. Dit eigendomsvoorbehoud is mede bedoeld voor de derde die de vordering(en) als omschreven onder lid 1 van dit artikel verkrijgt door cessie of subrogatie. Bij cessie of subrogatie vervalt het eigendomsvoorbehoud niet.

Artikel 8 Levertijd

8.1. De levertijd wordt door KozijnenMaken.nl bij benadering vastgesteld en is geen fatale termijn.

8.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat KozijnenMaken.nl er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
8.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van KozijnenMaken.nl, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke KozijnenMaken.nl bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan KozijnenMaken.nl de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van KozijnenMaken.nl kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

8.4. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van KozijnenMaken.nl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
8.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door KozijnenMaken.nl wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van KozijnenMaken.nl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

8.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Garantie

9.1. KozijnenMaken.nl staat voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat KozijnenMaken.nl voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal KozijnenMaken.nl deze herstellen of vervangen. De delen die bij KozijnenMaken.nl hersteld of door KozijnenMaken.nl vervangen worden, moeten franco aan KozijnenMaken.nl worden toegezonden. KozijnenMaken.nl wordt eigenaar van de retour gezonden zaken. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
9.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat KozijnenMaken.nl voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

9.4. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal KozijnenMaken.nl de keuze maken of hij:- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet Opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren
- het gebrek herstelt. In dat geval moet Opdrachtgever het materiaal franco aan KozijnenMaken.nl terugzenden;- -Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.5. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat KozijnenMaken.nl gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan KozijnenMaken.nl worden terug gezonden. Daarna zal KozijnenMaken.nl de keuze maken of hij: de zaak herstelt; de zaak vervangt; Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
9.6. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat KozijnenMaken.nl voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal KozijnenMaken.nl dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.7. Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en KozijnenMaken.nl dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
9.8. Opdrachtgever moet KozijnenMaken.nl in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.9. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van KozijnenMaken.nl heeft voldaan.
9.10. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en onderhoud verricht door derden zonder toestemming van KozijnenMaken.nl;- installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.

9.11. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. KozijnenMaken.nl is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan KozijnenMaken.nl toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade welke is gedekt door de verzekering van KozijnenMaken.nl.

10.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
- bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
- Opdrachtgever vrijwaart KozijnenMaken.nl voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door KozijnenMaken.nl geleverde producten en/of materialen.

Artikel 11 Risico-overgang

11.1. Bij koop vindt levering plaats af Katwijk aan zee, "ex works", conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat KozijnenMaken.nl deze ter beschikking stelt aan koper.

11.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen koper en KozijnenMaken.nl overeenkomen dat KozijnenMaken.nl voor het transport zorgt tegen een nader overeengekomen prijs.

11.3. Ook in geval KozijnenMaken.nl de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat KozijnenMaken.nl de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van KozijnenMaken.nl of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 12 Prijswijziging

12.1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door KozijnenMaken.nl nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan Opdrachtgever.

12.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

12.3. Als er goederen door Opdrachtgever worden aangeleverd en KozijnenMaken.nl bereid is deze te gebruiken, mag KozijnenMaken.nl maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 13 Overmacht

13.1. KozijnenMaken.nl heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door KozijnenMaken.nl te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat KozijnenMaken.nl en/of onderaannemers van KozijnenMaken.nl niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

13.2. KozijnenMaken.nl is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan door KozijnenMaken.nl zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Alle tot dan toe door KozijnenMaken.nl gemaakte onkosten en reeds verrichte werkzaamheden zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 14 Wijzigingen in het werk.

14.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
1
4.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Minderwerk wordt bij de eindoplevering verrekend met de laatste betalingstermijn.

Artikel 15 Reclamaties

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij KozijnenMaken.nl heeft gereclameerd.

Artikel 16 Verplichtingen van de Opdrachtgever

16.1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van KozijnenMaken.nl behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever KozijnenMaken.nl hiervan terstond in kennis te stellen.

16.2. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 4.6 tot en met 4.8), dient de daaruit voor KozijnenMaken.nl voortvloeiende schade of meerwerk door de Opdrachtgever te worden vergoed.

16.3. De Opdrachtgever draagt zorg voor de afvoer van verpakkingsmateriaal.

16.4. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

16.5. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

16.6. De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door haar voorgeschreven hulppersonen.

16.7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

16.8. De Opdrachtgever draagt het risico voor het van KozijnenMaken.nl afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door haar is goedgekeurd.

16.9. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door KozijnenMaken.nl van KozijnenMaken.nl software, apparatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en zij zullen KozijnenMaken.nl vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden

16.10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door KozijnenMaken.nl bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk zonder de uitdrukkelijke toestemming van KozijnenMaken.nl.

Artikel 17 Ontbinding

17.1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is KozijnenMaken.nl bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de Opdrachtgever:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
- in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor KozijnenMaken.nl voorzienbaar is dat zij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat KozijnenMaken.nl gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

17.2. Alle vorderingen die KozijnenMaken.nl in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KozijnenMaken.nl partij is, waaronder elke tussen KozijnenMaken.nl en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2. De rechter in de vestigingsplaats van KozijnenMaken.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© KOZIJNENMAKEN.NL 2010